MENU
Aula_close Layer 1
Skole Logo

Skoledagens Regler

Generelle regler

Ødelæggelser
Hvis der ødelægges noget, kan der blive tale om erstatning. Vi opfordrer derfor alle forældre til at tegne en ansvarsforsikring.

Skolens bøger
Skolens bøger skal forsynes med omslag og navn, så de beskyttes bedst muligt i den periode, den enkelte elev låner og har ansvaret for den.

Transport til og fra skolen
Skolens parkeringsplads er forbeholdt skolens personale, og især om morgenen, er den meget trafikeret, når personalet møder ind, og de elever der bliver kørt i taxa, bliver sat af. Vores cykel- og gangsti, som mange af skolens elever benytter, når de skal til og fra skole, går på tværs af parkeringspladsen, hvilket medfører, at unødig bilkørsel ind på skolens parkeringsplads er med til at skabe farlige situationer. Hvis man ønsker at køre sit barn i skole, henstiller vi derfor på det kraftigste til, at barnet enten læsses af følgende tre steder:

 • Ved parkeringspladsen ved McDonalds. I lyskrydset står der skolepatrulje fra 7.45 hver morgen, der kan hjælpe eleverne over vejen. 

 • Ved Nr. Uttrup Kirke og lade børnene bruge stisystemet under Hjørringvej, her skal de ikke krydse nogen vej

 • Ved Abildgårdsvej, hvorfra det kan gå under tunnelen og ligeledes undgå at skulle krydse nogle veje.

Oprydning
De klasser, der benytter de enkelte lokaler i sidste time, har ansvaret for, der er ryddet op, fejet og stolene sat op, så rengøringen kan komme til at gøre lokalet rent.  

Legetøj
Farligt eller forstyrrende legetøj må ikke medbringes i skolen, og farlige lege er forbudt. I indskolingen er der en fast legetøjsdag hver måned, derudover medbringer eleverne ikke legetøj. Dog må udelegetøj såsom bolde, sjippetove mv. gerne medbringes men naturligvis kun benyttes udendørs.
 

Elektronisk udstyr
Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr bruges ofte i undervisningssammenhæng. Det skal altid ske efter personalets anvisninger og tilladelse. Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr må ikke forstyrre undervisningen. Læreren kan forlange udstyret slukket og lagt væk.
De enkelte afdelinger har egen mobilpolitik, denne evalueres løbende og tydeliggøres for eleverne via de samværsregler, der hænger på gangene og i klasselokalerne. 
Vi taler løbende omkring god mobiletik med eleverne, og henstiller naturligvis til, I gør det samme hjemme. Som det fremgår af vores mobbepolitik, tolererer vi naturligvis ikke negative, stødende, truende eller krænkende beskeder. Sker dette vil I som forældre blive  kontaktet, og fortsætter den negative adfærd, forbeholder vi os retten til at udelukke enkelte elever, grupper eller klasser fra overhovedet at bruge mobiltelefonen i skoletiden - dette såvel i undervisningen som i pauser.
Det er ikke tilladt, hverken med mobiltelefoner, kameraer, båndoptagere eller andre apparater at fotografere, filme eller optage lyd på en offentlig institution uden tilladelse, ligesom det heller ikke er tilladt at fotografere, filme eller optage lyd med andre personer uden deres tilladelse.
I idræts- og svømmeundervisningen inddrages mobiltelefonerne og opbevares i et aflåst skab.
Alle klasselærere gennemgår god etik for anvendelse af mobiltelefoner med deres klasse.
Ved overtrædelse af reglerne inddrages telefonen, computeren med videre. Denne udleveres igen på skolens kontor ved skoledagens afslutning. I gentagelsestilfælde afhentes mobiltelefonen, computeren eller lignende af forældrene.
 

Chromebooks
Eleverne på 2-9. årgang har fået udleveret Chromebooks. Disse computere er et vigtigt redskab for undervisningen på Nr. Uttrup Skole og derfor gælder følgende regler:

 • Maskinen skal være opladt, når eleven møder ind til skoledagen
 • Det er eleven der har ansvaret for, at have styr på både computer og lader. Vi sikre os ved udlevering, at eleven har fået både computer og lader
 • Computeren er personlig og må ikke benyttes af andre i husstanden
 • Der må ikke drikkes og spises i nærheden af computeren
 • Ved misvedligeholdelse af computeren, vil forældrene blive holdt til ansvar. Dette kan eksempelvis være:
  • Tasterne på computeren bliver pillet af
  • Computeren bliver tabt ved uhensigtsmæssigt brug
  • Vandskade eller anden væskeskade
  • Overflade skader pga. hærværk eller uagtsomt brug af computeren 
 • Alle skader skal anmeldes på skolens kontor
 • Det er vigtigt at huske på, at computeren ejes af skolen og vi kan disponere med den, som vi ser nødvendig. 

 

Cykelparkering
Pas på din cykel: Sørg for den bliver låst hver dag. Ved ankomst parkeres cyklen på cykelparkeringspladsen under hensyntagen til andre elevers cykler. Ophold ved cykelparkering og hovedtrappen er ikke tilladt i skoletiden. Vis hensyn til dine kammeraters cykler.

Tobak- og e-cigaret-rygning
Det er totalt forbudt at ryge på skolens område ifølge gældende lov.