Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skole Logo
Mobil menu

Strukturcenter

Strukturcentret og Indskolingsklassen på Nr. Uttrup Skole

Strukturcentret og Indskolingsklassen på Nr. Uttrup Skole er specialpædagogiske skoletilbud, hvor eleverne visiteres af PPR. Indskolingsgruppen(1j) er for 0. klasse, og Strukturcentret er for 1.-10. klasses elever. I den daglige praksis er Indskolingsgruppen en naturlig del af vores Strukturcenter, og - medmindre andet er nævnt - vil den følgende beskrivelse gælde begge tilbud.
Indskolingsgruppen er udelukkende elever fra 0. årgang. I den øvrige del af Strukturcentret sammensættes grupperne efter flere forskellige kriterier herunder alder, faglige, personlige og sociale kompetencer. Eleverne undervises i mindre grupper, der har til huse forskellige steder på skolens matrikel. Vi arbejder dynamisk med grupperne, hvorfor der kan ske skift, som tilgodeser den enkelte elev under hensyntagen til gruppen som helhed. 
Som elev i Strukturcentret vil man hver dag møde kendte voksne og en genkendelig struktur i såvel skole som i DUS. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs behov for at anvende visuelle redskaber og hjælpemidler såsom Time Timer, piktogrammer og lignende for at overskueliggøre dagen. Til at guide og vejlede eleverne, benytter vi os af en positiv og anvisende kommunikation.
Hverdagen er præget af genkendelighed og struktur. Der arbejdes målrettet med at skabe et trygt og godt miljø, hvor alle føler sig som en del af fællesskabet. Dette er med til blandt andet at understøtte elevernes sociale udvikling. I Strukturcentret arbejder vi med den enkelte elev ud fra en trekløver, hvor “bladene” består af faglige udvikling, personlige udvikling og sociale udvikling. Alle tre dele er ligestillede og indtænkes i de læringssituationer og aktiviteter, som eleverne deltager i. I sidste ende giver det den enkelte elev de bedste forudsætninger for at indgå i den verden, der venter efter Strurkturcentret.
Strukturcenteret har lokaler på tre forskellige matrikler på Nr. Uttrup Skole.
Indskolingsgrupperne 1j og 2j samt DUS 1 har lokaler i ”Hus 81”, der er placeret i det røde hus ud til Hjørringvej.
Mellemtrinsgruppen 5j og DUS 2 har lokaler i den gamle pedelbolig nær den store gymnastiksal og tunnelen fra Abildgårdsvej.
Vores Udskolingsgruppe 9j har til huse i kælderen i hovedbygningen ved hovedindgangen.
 
DUS
I Strukturcentret har vi vores egen DUS, som eleverne kan benytte fra 0.-5. klasse. DUS’en er delt i DUS1 og DUS2 og er fysisk placeret i samme lokaler, som der modtages undervisning i. Ligeledes vil eleverne i DUS møde de samme voksne, som de kender fra skoletiden. Med udgangspunkt i Aalborg Kommunes DUS-indholdsplan vil der vil være særligt fokus på at understøtte eleverne i deres personlige og sociale udvikling samt træne deres kompetencer, hvilket blandt andet gøres gennem sociale aktiviteter, udflugter, leg og spil.
Efter 5. klasse kan eleverne fortsætte i fritidstilbud på den nærliggende fritidsklub, Gl. Kongevejs Fritids- og ungdomsklub, derfor bliver der DUS2 arbejdet med at skabe den gode overgang fra DUS til fritidsklubben, eksempelvis i et brobygningsforløb. 
 
Børnesyn og pædagogik
I Strukturcentret arbejder vi ud fra den tilgang, at “børn gør det godt, når de kan”, hvor vi forsøger at se bag om barnets adfærd. Vi anvender bl.a. mentalisering og spejling, hvor vi sætter ord på barnets følelser, når noget er svært. Vi øver, at eleverne kan udtrykke sig og sætte ord på egne følelser, da vi anser disse som vigtige personlige og sociale kompetencer. Vi arbejder med at forstå den enkelte elev ud fra en neuropædagogisk tilgang, da det er den grundlæggende udvikling i hjerne og personlighed, der danner grundlag for elevens udvikling livet igennem.   
Relationer – vores forhold til andre mennesker – er noget af det mest grundlæggende i livet, og positive relationer er afgørende for at trives og udvikle sig. Vi arbejder derfor med børnenes relationer til hinanden og til os voksne. Anerkendelse og succes er udgangspunktet for vores arbejde. Gennem dialog inddrager vi eleverne i at udvikle deres handlemuligheder, således de får medejerskab i de individuelle faglige, personlige og sociale mål. For os er det vigtigt, at eleverne oplever succes både fagligt, personligt og socialt. 
 
Dagligdagen i Sturkturcentret
I Strukturcentret er hverdagen præget af genkendelighed og struktur med kendte voksne i hver gruppe. Til hver gruppe tilknyttet en lærer og en pædagog, de arbejder tæt sammen om eleverne. Eleven bliver mødt af passende krav faglig, personlig og socialt, hvor undervisningen veksler mellem en fælles klassebaseret undervisning og mere individuelt tilrettelagt arbejde - dette afhænger blandt andet af den enkelte gruppe, elev og fag. 
For at eleven har de bedste betingelser for at udvikle sit potentiale bedst muligt, tilrettelægges undervisningen individuelt og med udgangspunkt i elevens Nærmeste Udviklings Zone (NUZO). For at understøtte dette, gennemføres der i løbet af året relevante tests. Der bliver ligeledes afholdt kontinuerlige børnesamtaler, hvori ovenstående indgår.
Efter 9. og evt. 10. klasse har eleverne mulighed for at tage afgangsprøver, og i udskolingen arbejdes der målrettet med brobygning og praktik for, i samarbejde med elev, forældre og UU-vejleder, at finde det rette tilbud til eleven efter Strukturcentret.
I Strukturcentret arbejder vi med inklusion. Inklusion skal forstås bredt og kan derfor komme til udtryk på mange måder: Undervisning og fælles aktiviteter på tværs af Strukturcentret, fælles arrangementer på tværs af hele skolen, deltagelse i aktiviteter i almen-DUS og undervisningslektioner i almenskolen. Inklusion indtænkes i det omfang, det er meningsfuldt for den enkelte elev og gruppe. 


Forældresamarbejde
Vi værdsætter et tæt skole/hjem-samarbejde, hvor vi står sammen om barnets udvikling og trivsel. Et forpligtende og tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem er altafgørende for, at vi voksne lykkes med den opgave, vi er sammen om: at skabe de bedst mulige rammer for personlig, faglig og social udvikling for det enkelte barn. 
Der er et udvidet skole-hjem-samarbejde i både Indskolingsgruppen og Strukturcentret, og i kontakten anvendes både AULA, telefon, SMS, kontaktbøger samt ekstra forældresamtaler. Vi har i årets løb minimum to, og efter behov flere, forældresamtaler, hvor vi i samarbejde med forældrene også kan inddrage andre samarbejdspartnere.
 
Samarbejde med PPR og andre instanser
Eleverne, der går i Strukturcentret, har mødt udfordringer på deres vej. Vi kan bedst hjælpe eleverne positivt videre gennem en fælles indsats, hvor vi sammen arbejder ud fra fælles mål omkring elevens personlige, faglige og sociale udvikling, hvorfor vi indgår i et bredt samarbejde med PPR og andre instanser. 
Som udgangspunkt deltager PPR i overleverings- og indskrivningsmøder. Med udgangspunkt i den enkelte elevs behov inddrages de forskellige faggrupper fra PPR, eksempelvis psykolog, talepædagog eller ergoterapeut. Ligeledes inddrages socialrådgiver fra Job og Velfærd i samarbejdet, hvor det vurderes relevant. Vi har ligeledes tilknyttet vores egen skole-socialrådgiver, der kan være behjælpelig, hvis der er behov for dette.